Cần học chứng chỉ sư phạm giáo viên Trung Học Cơ Sở, Trung Học Phổ Thông tại Hồ Chí Minh, Hà Nội

Chs]ng chỉ nghiệp vụ sư phạm Đại học, cao đẳng

Lớp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo viên THCS, THPT

 Đối tượng cần học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm THCS/THPT?

+ Là những giáo viên đang giảng dạy tại trường THCS/THPT nhưng chưa có bằng sư phạm THCS/THPT;

+ Là những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với một trong các môn học của cấp THCS, cấp THPT có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS/THPT;

+ Là các tổ chức và cá nhân liên quan có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo viên THCS, THPT

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo viên THCS, THPT là văn bằng chứng minh cá nhân đã hoàn thành khóa học đào tạo nghiệp vụ sư phạm THCS, THPT dành cho những người không được đào tạo chuyên ngành sư phạm muốn trở thành giáo viên THCS, THPT.

Lớp nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông tổ chức với mục đích:

+ Là căn cứ để các cơ sở giáo dục tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS THPT theo quy định;

+ Giúp cho người học có những phẩm chất và năng lực cần thiết, đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ dạy học, giáo dục ở trường THCS, THPT.

Lớp học sư phạm trung học cơ sở

Hình thức đào tạo chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm THCS/THPT

Sau ngày 22/05 khi thông tư 12/2021/TT-BGDĐT đi vào thực hiện, các trường nhận được nhiệm vụ tổ chức đào tạo các lớp nghiệp vụ sư phạm trung học cơ sở, trung học phổ thông tiến hành lên kế hoạch xây dưng chương trình đào tạo, trong đó hình thức đào tạo chương trình là một trong những điểm quan trọng và mấu chốt.

Hình thức đào tạo hiện tại đối với các lớp nghiệp vụ sư phạm THCS/THPT đó là:

+ Học trực tiếp kết hợp với học trực tuyến (giảng viên cung cấp tài liệu học, giao bài tập, nhiệm vụ và hướng dẫn học viên).

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm THCS/THPT

Căn cứ theo Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT về chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, có quy định rất rõ về khung chương trình đào tạo đối với các lớp nghiệp vụ sư phạm dành cho cấp bậc THCS, THPT, khung chương trình đào tạo đó là:

Cấu trúc và thời lượng chương trình

 • Cấu trúc chương trình

Chương trình gồm khối học phần chung (phần A) và khối học phần nhánh: khối học phần dành cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với các môn học cấp THCS, có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS (phần B) hoặc người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với các môn học cấp THPT, có nguyện vọng trở thành giáo viên THPT (phần C).

 • Thời lượng chương trình

– Khối học phần chung: 17 tín chỉ (TC).

– Khối học phần nhánh: 17 TC nhánh THCS, 17 TC nhánh THPT.

Khối học phần chung (phần A)

Thời lượng: 17 tín chỉ, gồm 15 TC bắt buộc và 02 TC tự chọn.

(01 TC tương đương 15 tiết lý thuyết; 01 tiết lý thuyết tương đương với 02 tiết thảo luận, thực hành).

Mã học phần

Tên học phần

Thời lượng

Số tín chỉ

Số tiết dạy trên lớp

Số tiết lý thuyết

Số tiết thảo luận, thực hành

Học phần bắt buộc (15 TC)

A1

Tâm lý học giáo dục

2

20

20

A2

Giáo dục học

2

15

30

A3

Lý luận dạy học

2

15

30

A4

Đánh giá trong giáo dục

2

15

30

A5

Quản lý nhà nước về giáo dục

2

20

20

A6

Giao tiếp sư phạm

2

10

40

A7

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm

3

0

90

Học phần tự chọn (02 TC, chọn 01 trong số 10 học phần)

A8

Hoạt động giáo dục ở trường phổ thông

2

15

30

A9

Kỷ luật tích cực

2

15

30

A10

Quản lý lớp học

2

15

30

A11

Kỹ thuật dạy học tích cực

2

10

40

A12

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

2

10

40

A13

Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

2

10

40

A14

Tổ chức hoạt động giáo dục STEM ở trường phổ thông

2

10

40

A15

Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống

2

10

40

A16

Giáo dục vì sự phát triển bền vững

2

15

30

A17

Xây dựng môi trường giáo dục

2

15

30

Khối học phần nhánh THCS/THPT (phần B/C)

Khối học phần nhánh THCS (phần B) và Khối học phần nhánh THPT (phần C) có cấu trúc thống nhất và cùng thời lượng. Kí hiệu “THCS/THPT”, “B/C” mô tả sự phân nhánh.

Thời lượng mỗi khối học phần nhánh THCS/THPT: 17 tín chỉ, gồm 09 TC lựa chọn theo môn học, 06 TC thực hành, thực tập bắt buộc ở trường phổ thông và 02 TC tự chọn.

Nhánh THCS (phần B)

Nhánh THPT (phần C)

Thời lượng

Số tín chỉ

Số tiết dạy trên lớp

Mã học phần

Tên học phần

Mã học phần

Tên học phần

Số tiết lý thuyết

Số tiết thảo luận, thực hành

Học phần lựa chọn theo môn học (09 TC)

 

Người học có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với 01 môn học cụ thể ở trường THCS/THPT thì cần đăng ký học nhóm học phần lựa chọn tương ứng (09 TC) để học tập, rèn luyện và phát triển năng lực dạy học môn học đó.

B1

Phương pháp dạy học [tên môn học] ở trường THCS

C1

Phương pháp dạy học [tên môn học] ở trường THPT

2

15

30

B2

Xây dựng kế hoạch dạy học [tên môn học] ở trường THCS

C2

Xây dựng kế hoạch dạy học [tên môn học] ở trường THPT

2

10

40

B3

Tổ chức dạy học [tên môn học] ở trường THCS

C3

Tổ chức dạy học [tên môn học] ở trường THPT

2

10

40

B4

Thực hành dạy học [tên môn học] cấp THCS ở trường sư phạm

C4

Thực hành dạy học [tên môn học] cấp THPT ở trường sư phạm

3

0

90

Học phần thực hành, thực tập bắt buộc ở trường phổ thông (06 TC)

B5

Thực hành kỹ năng giáo dục ở trường THCS

C5

Thực hành kỹ năng giáo dục ở trường THPT

2

0

04 buổi/tuần x 5 tuần

B6

Thực tập sư phạm 1 ở trường THCS

C6

Thực tập sư phạm 1 ở trường THPT

2

0

05 ngày/tuần x 5 tuần

B7

Thực tập sư phạm 2 ở trường THCS

C7

Thực tập sư phạm 2 ở trường THPT

2

0

05 ngày/tuần x 5 tuần

Học phần tự chọn (02 TC, chọn 01 trong số 03 học phần)

B8

Tìm hiểu chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS

C8

Tìm hiểu chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT

2

15

30

B9

Tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở trường THCS

C9

Tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở trường THPT

2

10

40

B10

Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường THCS

C10

Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường THPT

2

15

30

Phương pháp học lớp nghiệp vụ sư phạm THCS/THPT

Lớp nghiệp vụ sư phạm THCS/THPT kết hợp giữa học lý thuyết và thực tập, học viên tham gia học lý thuyết, và những  buổi thực hành kĩ năng giáo dục ở trường THCS/THPT, các buổi thực hành sẽ diễn ra trong 5 tuần liên tục, 4 buổi/tuần học viên cần đến trường.

Có một điểm cần lưu ý trong việc đăng ký học nghiệp vụ sư phạm THCS/THPT đó là:

+ Người học có bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành phù hợp với môn học nào ở trường THCS/THPT (ví dụ: Giáo dục thể chất, Công nghệ, Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật, …) thì cần đăng kí học nhóm học phần lựa chọn tương ứng để học tập, rèn luyện và phát triển năng lực dạy học môn học đó.

Để có thể hoàn thành tốt việc học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm THCS/THPT người học cần:

+ Tham gia đầy đủ các buổi học, tuân theo lịch học và đi thực tập do trường quy định

+ Trong các buổi học phải tích cực trao đổi và thảo luận, đóng góp ý kiến

+ Nghiêm túc làm các bài tập, bài tiểu luận, thu hoạch mà giáo viên giao.

Học lớp nghiệp vụ sư phạm trung học phổ thông

Thời gian đào tạo lớp nghiệp vụ sư phạm THCS/THPT

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm THCS/THPT là chương trình đào tạo bồi dưỡng nhà giáo xây dựng kế hoạch chi tiết, biên soạn tài liệu, tổ chức thực hiện các khóa bồi dưỡng, cấp chứng chỉ một cách thống nhất, đảm bảo chất lượng theo quy định.

Thời lượng chương trình đào tạo nghiệp vụ sư phạm THCS/THPT là 34 tín chỉ, để đảm bảo được thời lượng học, thời gian tối thiểu của một khoá học nghiệp vụ sư phạm THCS/THPT là 1-1,5 năm. Hoàn thành khoá học học viên nhận được chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm THCS/THPT.

Điều kiện được cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm THCS/THPT

Người học được cấp chứng chỉ bồi dưỡng khi tham gia học tập đầy đủ các học phần quy định trong chương trình bồi dưỡng, có tất cả các bài kiểm tra học phần đạt điểm từ 5 điểm trở lên. Bảng điểm đính kèm chứng chỉ cần ghi rõ, đầy đủ tên các môn học, điểm số mà người học đã hoàn thành.

Về mỗi học phần sẽ có tiêu chuẩn đánh giá riêng, việc đánh giá kết quả học phần sẽ phụ thuộc vào:

+ Người học phải thực hiện trên 80% số tiết trên lớp và hoàn thành các nhiệm vụ học tập. Kết quả học tập học phần của người học được đánh giá thông qua kiểm tra viết, vấn đáp hoặc thực hành, đánh giá theo điểm số và theo thang điểm 10. Sau mỗi học phần, người học phải thực hiện một bài kiểm tra.

+ Đánh giá kết quả học phần: Đạt (khi điểm kiểm tra theo thang điểm 10 đạt từ 5 trở lên) hoặc không Đạt.

Trường nào cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo viên THCS/THPT?

Sau ngày 22/05/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định đi vào thực hiện tổ chức đào tào bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo viên THCS/THPT theo thông tư 12/2021/TT-BGDĐT. Bộ đã tiến hành giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ các lớp nghiệp vụ sư phạm giáo viên THCS/THPT cho các trường sư phạm đáp ứng đủ điều kiện đào tạo và cấp chứng chỉ.

 • Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • Trường Đại học Sư phạm Huế

Hiện nay các trường đang lên kế hoạch xây dựng chương trình đào tạo chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, bên cạnh việc đào tạo, việc tuyển sinh các lớp trường sẽ phối hợp với các đơn vị để tuyển sinh, tổ chức các lớp học.

Lớp học nghiệp vụ sư phạm THCS

Đăng ký học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm THCS/THPT ở đâu?

Chúng tôi mang đến sự lựa chọn tốt nhất cho học viên, là cầu nối giúp cho học viên dễ dàng tiếp cận hơn với những kiến thức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ sư phạm thông qua đội ngũ giảng viên và giảng viên thỉnh giảng đến từ các trường, viện, học viện hàng đầu cả nước.

Đăng ký các lớp học nghiệp vụ sư phạm THCS/THPT tại Giáo dục Việt Nam với lịch khai giảng liên tục, hàng tháng, chúng tôi hỗ trợ và đồng hành cùng học viên trong suốt quá trình học và thi.

Lịch học linh hoạt, học vào cuối tuần hoặc ngoài giờ hành chính.

Lớp

Lịch học

Thời gian

Học phí

Nghiệp vụ sư phạm thcs, thpt

Thứ 2, 6

19h00 – 21h30

Liên hệ

Nghiệp vụ sư phạm thcs, thpt

Thứ 3, 5

19h00 – 21h30

Liên hệ

Nghiệp vụ sư phạm thcs, thpt

Thứ 7, Chủ Nhật

8h00 -11h30

 

13h30 – 16h30

Liên hệ

Thời gian khoá học: Học trong thời gian tối thiểu 12 tháng.

 1. Địa điểm học:

Học trực tuyến qua google meet hoặc tại địa điểm theo thông báo của Công ty Giáo dục Việt Nam.

 1. Hồ sơ đăng ký:
 • 01 Mẫu đăng ký (theo mẫu có sẵn của trường)
 • Bằng tốt nghiệp ĐH (Photo công chứng)
 • Chứng minh thư hoặc căn cước công dân (Photo công chứng)
 • 2 ảnh 3×4 (Mặt sau ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh)
 1. Học phí:

Học phí theo quy định của trường (bao gồm tất cả các chi phí về tài liệu, lệ phí thi và chi phí hỗ trợ) sẽ không có phát sinh thêm chi phí gì.

 1. Cách thức đăng ký:

Học viên có thể đăng ký học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm THCS, THPT theo hai cách:

+ Cách 1: Đăng ký theo link hoặc gửi hồ sơ qua email

Đăng ký theo link: Đăng ký học lớp nghiệp vụ sư phạm THCS/THPT

Gửi hồ sơ đăng ký (bản scan) vào email: hienvt@giaoducvietnam.edu.vn

+ Cách 2: Đăng ký và nộp hồ sơ trực tiếp tại: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Hải Phòng.

Lưu ý: Học viên đăng ký tham gia lớp học hoàn thiện đầy đủ thông tin đăng ký, hồ sơ và học phí theo yêu cầu và nộp đúng thời hạn theo quy định.

Hy vọng bài viết trên đây của chúng tôi đã góp phần cung cấp cho quý anh chị, các bạn những thông tin hữu ích về chương trình nghiệp vụ sư phạm THCS, THPT. Để biết thêm thông tin chi tiết, các bạn có thể liên hệ với chúng tôi:

Ưu đãi khi đăng ký

 • Được bảo lưu trong 6 tháng
 • Ưu đãi khi đăng ký nhóm
 • Các bạn tư vấn nhiệt tình hướng dẫn
 • Học phí ưu đãi

Mọi Chi Tiết Xin Liên Hệ Phòng Đào Tạo:

0902919955 – 0973868681 Cô Hiền

# đào tạo chứng chỉ sư phạm #học chứng chỉ sư phạm thì học ở đâu

#cần học chứng chỉ sư phạm giáo viên trung học cơ sở

#tìm lớp học sư phạm dành cho giáo viên phổ thông

#để trở thành giáo viên trung học cơ sở thì học ở đâu

tìm lớp học sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở

địa chỉ uy tín đào tạo lớp sư phạm giáo viên

học chứng chỉ sư phạm giáo viên trung học cơ sở

 

Leave a Reply