khai báo hải quan điện tử

Lớp Khai Báo Hải Quan Điện Tử ( Đại Lý Hải Quan)

THƯ MỜI THAM DỰ “Khoá đào tạo nghiệp vụ Khai Hải Quan ” Kính gửi: Các đơn vị và học viên có nhu cầu tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ khai Hải quan và thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai Hải quan. Thực hiện Nghị định số 14/2011/NĐ-CP của Chính phủ về điều […]