I.Đối với chứng chỉ bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non

– Trước ngày 20-3-2021:

Theo Thông tư liên tịch 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định 03 hạng chức danh nghề nghiệp là hạng II, hạng III và hạng IV; trong đó:

+ Giáo viên mầm non hạng II yêu cầu phải có chứng chỉ bồi dưỡng (sau đây gọi là chứng chỉ) giáo viên mầm non hạng II.

+ Giáo viên mầm non hạng III yêu cầu phải có chứng chỉ giáo viên mầm non hạng III.

+ Giáo viên mầm non hạng IV không yêu cầu phải có chứng chỉ.

Như vậy: Có thể giáo viên chỉ phải đi học để có chứng chỉ khi muốn thăng hạng từ hạng IV lên hạng IIII hoặc từ hạng III lên hạng II.

Từ ngày 20-3-2021:

Khi nào giáo viên phải có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp? - Ảnh 1.

Một tiết học tiếng Anh ở Trường Tiểu học Minh Đạo, quận 5 – TPHCM (ảnh chỉ có tính minh họa). Ảnh: Tấn Thạnh

Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT quy định 03 hạng chức danh nghề nghiệp là hạng III, hạng II và hạng I; trong đó:

+ Giáo viên mầm non hạng III phải có chứng chỉ giáo viên mầm non hạng III (đối với giáo viên mầm non mới được tuyển dụng vào giáo viên mầm non hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

+ Giáo viên mầm non hạng II phải có chứng chỉ giáo viên mầm non hạng II.

+ Giáo viên mầm non hạng I phải có chứng chỉ giáo viên mầm non hạng I

Như vậy:

– Từ 20-3-2021, đối với giáo viên mầm non mới được tuyển dụng sau ngày 20/3/2021 và được bổ nhiệm vào giáo viên mầm non hạng III thì bắt buộc phải đi học và có chứng chỉ trong vòng 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.

– Đối với những đối tượng khác:

 

Hạng chức danh cũ

 

 

Hạng chức danh mới

 

 

Yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng để được bổ nhiệm vào hạng mới

 

 

Hạng IV

 

 

Hạng III

 

Không yêu cầu chứng chỉ hạng III vì theo quy định tại Khoản 6 Điều 10 Thông tư 01/2021, yêu cầu về chứng chỉ giáo viên mầm non hạng III chỉ áp dụng đối với:

+ Giáo viên mới được tuyển dụng sau ngày 20/3/2021.

+ Giáo viên mầm non hạng III cũ bổ nhiệm vào chức danh Giáo viên mầm non hạng III mới.

Hạng III

 

Hạng III

 

Phải có chứng chỉ bồi dưỡng hạng III

 

Hạng II

 

Hạng II

 

Phải có chứng chỉ bồi dưỡng hạng II

Lưu ý: Giáo viên mầm non hạng II cũ không đủ điều kiện để được bổ nhiệm vào hạng II mới (một trong những điều kiện là phải có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên hạng II) thì được bổ nhiệm vào hạng III mới.

>>+ Người tham gia công tác giảng dạy sau khi được bổ nhiệm theo hạng mới, nếu muốn thăng hạng thì mới cần học để có chứng chỉ đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu.

II.Đối với chứng chỉ bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học

– Trước ngày 20-3-2021:

Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định 3 hạng chức danh nghề nghiệp gồm hạng II, hạng III và hạng IV; trong đó:

+ Giáo viên tiểu học hạng II yêu cầu có chứng chỉ giáo viên tiểu học hạng II.

+ Giáo viên tiểu học hạng III yêu cầu có chứng chỉ giáo viên tiểu học hạng III.

+ Giáo viên tiểu học hạng IV không yêu cầu chứng chỉ bồi dưỡng.

Như vậy: Có thể nhiều giáo viên tiểu học chỉ phải đi học để có chứng chỉ khi muốn thăng hạng từ hạng IV lên hạng III hoặc từ hạng III lên hạng II.

– Từ ngày 20-3-2021:

Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT quy định 03 hạng chức danh nghề nghiệp gồm hạng III, hạng II và hạng I; trong đó:

+ Giáo viên tiểu học hạng III yêu cầu có chứng chỉ giáo viên tiểu học hạng III (đối với giáo viên tiểu học mới được tuyển dụng vào giáo viên tiểu học hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

+ Giáo viên tiểu học hạng II yêu cầu có chứng chỉ giáo viên tiểu học hạng II.

+ Giáo viên tiểu học hạng I yêu cầu có chứng chỉ giáo viên tiểu học hạng I.

Như vậy:

– Đối với giáo viên tiểu học mới được tuyển dụng sau ngày 20/3/2021 và được bổ nhiệm vào giáo viên tiểu học hạng III thì bắt buộc phải đi học và có chứng chỉ trong vòng 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.

– Đối với những đối tượng khác:

Hạng chức danh cũ

 

Hạng chức danh mới

 

Yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng để được bổ nhiệm vào hạng mới

 

 

Hạng IV

 

 

Hạng III

 

Không yêu cầu chứng chỉ hạng III vì theo quy định tại Khoản 7 Điều 10 Thông tư 02/2021, yêu cầu về chứng chỉ giáo viên tiểu học hạng III chỉ áp dụng đối với:

+ Giáo viên mới được tuyển dụng sau ngày 20/3/2021.

+ Giáo viên tiểu học hạng III cũ bổ nhiệm vào chức danh Giáo viên tiểu học hạng III mới.

Hạng III

 

Hạng III

 

Phải có chứng chỉ bồi dưỡng hạng III

 

Hạng II

 

Hạng II

 

Phải có chứng chỉ bồi dưỡng hạng II

 

Lưu ý: Các giáo viên tiểu học hạng II cũ không đủ điều kiện để được bổ nhiệm vào hạng II mới (một trong những điều kiện là phải có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên hạng II) thì được bổ nhiệm vào hạng III mới.

+>> Sau khi được bổ nhiệm theo hạng mới, nếu muốn thăng hạng thì mới cần học để có chứng chỉ đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu.

III.Đối với chứng chỉ bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS

– Trước ngày 20/3/2021:

Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định 03 hạng chức danh nghề nghiệp gồm I, II và III; trong đó:

+ Giáo viên THCS hạng I yêu cầu có chứng chỉ giáo viên THCS hạng I.

+ Giáo viên THCS hạng II yêu cầu có chứng chỉ giáo viên THCS hạng II.

+ Giáo viên THCS hạng III không yêu cầu chứng chỉ bồi dưỡng.

Như vậy: Những giáo viên THCS chỉ phải đi học để có chứng chỉ theo hạng chức danh nghề nghiệp khi muốn thăng hạng từ hạng III lên hạng II hoặc từ hạng II lên hạng I.

Khi nào giáo viên phải có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp? - Ảnh 2.

– Từ ngày 20-3-2021:

Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT quy định 03 hạng chức danh nghề nghiệp gồm hạng III, hạng II và hạng I; trong đó:

+ Giáo viên THCS hạng III yêu cầu có chứng chỉ giáo viên THCS hạng III (đối với giáo viên THCS mới được tuyển dụng vào giáo viên THCS hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

+ Giáo viên THCS hạng II yêu cầu có chứng chỉ giáo viên THCS hạng II.

+ Giáo viên THCS hạng I yêu cầu có chứng chỉ giáo viên THCS hạng I.

Như vậy:

– Đối với giáo viên THCS mới được tuyển dụng sau ngày 20/3/2021 và được bổ nhiệm vào giáo viên THCS hạng III thì bắt buộc phải đi học và có chứng chỉ trong vòng 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.

– Đối với những đối tượng khác:

Hạng chức danh cũ

Hạng chức danh mới

Yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng để được bổ nhiệm vào hạng mới

Hạng III

Hạng III

Không yêu cầu chứng chỉ hạng III vì theo quy định tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư 03/2021, yêu cầu về chứng chỉ giáo viên THCS hạng III chỉ áp dụng đối với Giáo viên mới được tuyển dụng sau ngày 20/3/2021.

Hạng II

Hạng II

Phải có chứng chỉ bồi dưỡng hạng II

Hạng I

Hạng I

Phải có chứng chỉ bồi dưỡng hạng I

Lưu ý: Giáo viên THCS hạng II cũ không đủ điều kiện để được bổ nhiệm vào hạng II mới (một trong những điều kiện là phải có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên hạng II) thì được bổ nhiệm vào hạng III mới.

Giáo viên THCS hạng I cũ không đủ điều kiện để được bổ nhiệm vào hạng I mới (một trong những điều kiện là phải có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên hạng I) thì được bổ nhiệm vào hạng II mới.

+>> Sau khi được bổ nhiệm theo hạng mới, nếu muốn thăng hạng thì mới cần học để có chứng chỉ đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu.

IV.Đối với chứng chỉ bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT

– Trước ngày 20/3/2021:

Thông tư liên tịch 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định 03 hạng chức danh nghề nghiệp gồm hạng I, II, III; trong đó:

+ Giáo viên THPT hạng I yêu cầu có chứng chỉ giáo viên THPT hạng I.

+ Giáo viên THPT hạng II yêu cầu có chứng chỉ giáo viên THPT hạng II.

+ Giáo viên THPT hạng III không yêu cầu có chứng chỉ.

Kết luận: Giáo viên THPT chỉ phải đi học để có chứng chỉ theo hạng chức danh nghề nghiệp khi muốn thăng hạng từ hạng III lên hạng II hoặc từ hạng II lên hạng I.

– Từ ngày 20-3-2021

Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT quy định 03 hạng chức danh nghề nghiệp gồm hạng III, hạng II và hạng I; trong đó:

+ Giáo viên THPT hạng III yêu cầu có chứng chỉ giáo viên THPT hạng III (đối với giáo viên THPT mới được tuyển dụng vào giáo viên THPT hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

+ Giáo viên THPT hạng II yêu cầu có chứng chỉ giáo viên THPT hạng II.

+ Giáo viên THPT hạng I yêu cầu có chứng chỉ giáo viên THPT hạng I.

Như vậy:

– Đối với giáo viên THPT mới được tuyển dụng sau ngày 20/3/2021 và được bổ nhiệm vào giáo viên THPT hạng III thì bắt buộc phải đi học và có chứng chỉ trong vòng 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.

– Đối với những đối tượng khác

Hạng chức danh cũ

 

Hạng chức danh mới

 

Yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng để được bổ nhiệm vào hạng mới

 

Hạng III

Hạng III

Không yêu cầu chứng chỉ hạng III vì theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 Thông tư 04/2021, yêu cầu về chứng chỉ giáo viên THPT hạng III chỉ áp dụng đối với Giáo viên mới được tuyển dụng sau ngày 20/3/2021.

Hạng II

Hạng II

Phải có chứng chỉ bồi dưỡng hạng II

Hạng I

Hạng I

Phải có chứng chỉ bồi dưỡng hạng I

>+ Sau khi được bổ nhiệm theo hạng mới, nếu muốn thăng hạng thì mới cần học chứng chỉ nghiệp vụ để có chứng chỉ đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu.

TUYỂN SINH CÁC LỚP BỒI DƯỠNG CHỨNG CHỈ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TOÀN QUỐC

(Ban hành kèm theo Quyết định  số 2513 /QĐ-BGDĐT ngày 22  tháng 7 năm 2016  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

MỤC TIÊU VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA KHOÁ HỌC

 • Kết thúc khóa học, học viên đủ điều kiện sẽ được tổ chức thi cuối khóa và cấp chứng chỉ theo quy định ngành học.
 • Chứng chỉ có giá trị bổ sung hồ sơ bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên.
 • Trang bị những kiến thức Quản lý, kiến thức Chuyên môn nâng cao khả năng nghiệp vụ của Viên chức, chuẩn hoá kiến thức theo ngành học.
 • Giúp người làm việc có thể thăng hạng và muốn giữ hạng mình đang có.
 • Tạo điều kiện để viên chức bổ sung những tiêu chuẩn còn thiếu của chức danh nghề nghiệp.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHOÁ HỌC CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

 • Giáo viên mầm non: Hạng I,II,III
 • Giáo viên Tiểu học: Hạng I,II,III
 • Giáo viên THCS: Hạng I,II,III
 • Giáo viên THPT: Hạng I,II,III
 • Giảng viên: Hạng II, III

THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO LỚP CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

 • Mở lớp đầu tháng liên tục có lịch học Online.
 • Hệ thống Đào tạo phù hợp mọi đối tượng theo chuẩn chứ danh
 • Hỗ trợ tối đa cho học viên đến khi tốt nghiệp nhận chứng chỉ.

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC CHUẨN CHỨ DANH NGHỀ NGHIỆP GỒM:

 • Đơn đăng ký khóa học( theo mẫu sẵn của trường).
 • 02 ảnh 3×4 ( sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh).
 • Bằng cấp cao nhất (Sao Y bản chính).
 • Chứng minh nhân dân (Sao Y bản chính).
 • Quyết định nâng lương hoặc hợp đồng (Công chứng).

Mọi chi tiết xin liên hệ HOTLINE 0902.919.955 – 0973 86 86 81 ( Cô Hiền – Phòng Đào Tạo)