bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng 3

Mở lớp học CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN HẠNG 3 thì học ở đâu????

Mở lớp học chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng 3 thì học ở đâu

   Nên học lớp giảng viên hạng 2 và hạng 3 thì học ở đâu???? Khóa học chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng 3, hạng 2 nhằm giúp học viên nâng cao được năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển năng lực nghề nghiệp, thực hiện tốt các nhiệm vụ của viên […]