quản lý ngành giáo dục đào tạo

Mở lớp học QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC NGÀNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO thì học ở đâu???

Mở lớp HIỆU TRƯỞNG MẦM NON do CĐSPTW Cấp

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ NGÀNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO Viện Nghiên cứu sư phạm – Trường Đại học sư phạm Huế thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng môn học Quản lý Hành chính Nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục […]