thư viện

Khóa học thông tin thư viện CN 4.0

Thông tin thư viện

Khóa học Thông tin thư viện  không phải dành cho mọi người vì chỉ những học viên yêu thích công việc soạn thảo văn bản, văn thư, lưu trữ, thư viện trong các trường học, các cơ quan, các doanh nghiệp từ Trung ương đến địa phương. CCSP giới thiệu chương trình đào tạo dành […]