trường học

Tìm lớp học THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC thì học ở đâu?

THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LÀM CÔNG TÁC THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC Thông báo tuyển sinh khóa học Bồi dưỡng Nghiệp vụ công tác Thiết bị Trường học : Đối tượng bồi dưỡng: Đối tượng 1:  Giáo viên, cán bộ, nhân viên đang giảng dạy và làm công tác quản lý, sử […]