Tại sao phải học lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là gì? Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là yêu cầu đủ điều kiện để thi công chức hoặc nếu cán bộ, công chức, viên chức muốn thi nâng ngạch, đồng thời cũng là cơ sở, điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn nâng lương.

Quy định về chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên
Nội dung bài viết:

1. Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là gì?
Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là yêu cầu đủ điều kiện để thi công chức hoặc nếu cán bộ, công chức, viên chức muốn thi nâng ngạch, đồng thời cũng là cơ sở, điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn nâng lương.

2. Mục đích của chứng chỉ quản lý:
Trang bị, cập nhật kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước và kỹ năng thực thi công việc cho cán bộ, công chức, viên chức.

Tăng cường ý thức, nâng cao năng lực công tác trong nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao của cán bộ, công chức, viên chức, hỗ trợ hoàn thành công tác phục vụ nhân dân tốt hơn.

Cung cấp kiến thức chuẩn hóa ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và thời gian công tác theo quy định của Bộ Nội Vụ.

Là điều kiện để xem xét các quyết định bổ nhiệm viên chức; giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan nhà nước.

3. Đối tượng cần tham gia lớp đào tạo quản lý nhà nước ngạch chuyên viên bao gồm:
“Công chức, viên chức ngạch chuyên viên và tương đương (bao gồm cả công chức dự bị) chưa tham gia khóa bồi dưỡng quản lý nhà nước.

Các đối tượng chuyển từ cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước sang cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp chưa được bồi dưỡng kiến thức nhà nước.

Công chức quản lý cấp phòng hoặc tương đương.

Công chức, viên chức ngạch cán sự hoặc tương đương có thời gian công tác giữ ngạch tối thiểu 3 năm trở lên.”

4. Quy định về tiêu chuẩn lấy chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên
“Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính hoặc có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị – hành chính, thạc sĩ quản lý hành chính công, tiến sĩ quản lý hành chính công.

Có chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp đối với công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số.

Có chứng chỉ tin học theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.”

5. Những câu hỏi thường gặp.
Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là gì?
Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là yêu cầu đủ điều kiện để thi công chức hoặc nếu cán bộ, công chức, viên chức muốn thi nâng ngạch, đồng thời cũng là cơ sở, điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn nâng lương.

Bằng cấp nào thay thế cho chứng chỉ quản lý nhà nước?
Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 9/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức, trong đó có quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch chuyên viên cao cấp là có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị – hành chính; tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch chuyên viên chính là có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính hoặc có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị – hành chính, thạc sỹ quản lý hành chính công, tiến sỹ quản lý hành chính công.

Như vậy, theo quy định tại Thông tư 05/2017/TT-BNV thì trường hợp có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị – hành chính, thạc sỹ quản lý hành chính công được thay cho chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính.

Điều kiện về chứng chỉ khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý?
Điểm b Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 1/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quy định chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức gồm chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Điểm c Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP quy định chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành là một trong những căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm của cán bộ, công chức, viên chức.

Hiện tại không có quy định tương đương đối với chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên với chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý. Để bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý (trong đó có hiệu trưởng trường học) cần phải có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP.

Leave a Reply