Học chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính ở đâu????

       SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TP HÀ NỘI

CÔNG TY CP GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số: 29052019 /GDVN-QLĐT

V/v: Thông báo mở lớp bồi dưỡng chuẩn chức giảng nghề nghiệp giảng viên hạng 2, hạng 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Tp HCM, ngày  16  tháng 08  năm 2019

THÔNG BÁO MỞ LỚP CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN CHÍNH HẠNG 2, HẠNG 3

Kính gửi: Đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia khóa học chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng để bổ dung hồ sơ công việc!

Dựa theo căn cứ vào nghị định 29/2012/NĐ – CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của thủ tướng chính phủ về tuyển dụng,sử dụng và quản lý viên chức. Căn cứ thông tư 13/2017/TT – BGDĐT ngày 23 tháng 05 năm 2017 của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo quy định về điều kiện để các cơ sở giáo dục được tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập.

Căn cứ công văn số 3182/BNV- ĐT ngày 16 tháng 06 năm 2017 của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về việc giao nhiệm vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.

Đối tượng bồi dưỡng:

 – Viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) công lập, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II), có một trong các điều kiện sau:

–  Đang giữ chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II) nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II). Đang giữ chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III) hoặc tương đương từ đủ 5 năm trở lên.

  1. Thời gian:  Theo quy định
  2. 2. Khai giảng: ( Học thứ 7 + Chủ nhật)
  3. Học phí trọn khóa: 3.000.000đ/học viên
  4. Địa điểm học và đăng ký học: Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Việt Nam, 195 Đường Nguyễn Gia Trí ( D2 Cũ ), phường 25 Quận Bình Thạnh, TP.HCM

5.Chứng chỉ giảng viên được cấp: Cuối khóa học viên đủ điều kiện được cấp chứng chỉ “bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp ,thực hiện theo quyết đinh số 2513/QĐ-BGDDT , 2512/ QĐ-BGDDT, 2511/ QĐ-BGDDT ngày 22 tháng 07 năm 2016 của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

Liên hệ đăng ký học:

Hotline: 0902 91 99 55 – 0973 86 86 81 ( Ms Hiền)

Email: hienvt@giaoducvietnam.edu.vn

Đơn vị xác định nhu cầu đào tạo, gửi Phiếu đăng ký qua mail hoặc liên hệ điện thoại theo địa chỉ trên để phối hợp triển khai.

Nơi nhận:                                                                                              

– Như trên

– Lưu VT                                                                                           

Leave a Reply