Tỉ lệ xem danh mục: Thông tin học- nghiệp vụ sư phạm

CCSP cung cấp thông tin khóa học, lịch học … liên quan đến nghiệp vụ sư phạm như: chứng chỉ sư phạm, chứng chỉ tin học, kế toán, chứng chỉ phổ biến, chứng chỉ chuyên ngành